Plant phylogeny
Plant phylogeny
Embryophyta (terrestrial plants) @ wikipedia

Plant phylogeny template

Charophytes @ wikipedia